??????.???????

Reklamační řád

Reklamační řád

Pokud se rozhodnete reklamovat u nás zakoupené zboží, kontaktujte nás na telefonu +420 608 956 190 nebo emailem info@lekarnalife.cz (je třeba uvést Vaše jméno, číslo faktury nebo účtenky a název reklamovaného zboží). Dohodneme s Vámi další postup.

Zákazník je povinen reklamaci nahlásit neprodleně po zjištění vady zboží a po obdržení instrukcí z naší strany reklamované zboží neprodleně odeslat k nám, pokud bude odeslání reklamovaného zboží požadováno.

Zboží nezasílejte na dobírku (vyúčtování v případě vrácení peněz za zboží provádí dodavatel).

Vrácené /reklamované zboží posílejte vždy na adresu: 

Budějovická 614/45, 140 00 Praha 4

Reklamační řád vrácení zboží ve společnosti Pharma for LIFE s.r.o., dále jen LL

1. Odběratel může uplatnit reklamaci jen na ty přípravky nebo zboží, které mu byly dodány ze strany LL na základě jeho objednávky, a to včetně těch výrobků, jejichž prodej LL obstarává pro třetí osoby jako komisionář.

2. Při převzetí dodávky potvrdí odběratel řidiči v „Potvrzení o převzetí zásilky“ soulad počtu a druhu obalových jednotek s údaji na Potvrzení o převzetí zásilky. Pokud zjistí při převzetí zásilky zjevné vady dodávky, tzn. rozdíl v počtu či druhovém označení obalových jednotek nebo jejich zevní poškození, popíše na potvrzení o převzetí zásilky stručně tyto zjevné vady, uvede čitelně své jméno, podepíše se a připojí razítko odběratele včetně data převzetí, resp. vrácení zásilky. Zjištěné vady dodávky ihned oznámí telefonicky LL. Na pozdější reklamace počtu a druhového označení obalových jednotek či jejich poškození nebude brán zřetel.

3. Odběratel je povinen provést nejpozději následující pracovní den po převzetí dodávky podrobnou prohlídku dodaného zboží a zkontrolovat, zda dodané zboží, jeho druh a množství souhlasí s dodacím listem a dále je povinen zkontrolovat neporušenost/celistvost jednotlivých balení a další údaje. Pokud při podrobné prohlídce odběratel zjistí, že zboží vykazuje vady nebo se u něj vyskytl jiný důvod pro vrácení uvedený v tomto reklamačním řádu, který je zjistitelný nejpozději při podrobné prohlídce zboží, je odběratel povinen reklamovat tyto vady u LL nejpozději následující pracovní den ode dne převzetí zásilky. Současně je povinen zaslat LL komisní list, který je součástí přepravního obalu.

4. Skryté vady dodaného zboží, zejména vady kvality, včetně vad zjištěných až konečnými spotřebiteli, které nemohl odběratel ani při vynaložení odborné péče zjistit před výdejem zboží konečnému spotřebiteli, je odběratel oprávněn reklamovat do konce doby použitelnosti přípravku, vždy však bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

5. Zjištěné vady zboží je odběratel oprávněn reklamovat písemně, elektronickou poštou, telefonicky nebo přes internet. Reklamaci je odběratel povinen doložit Reklamačním protokolem, který musí obsahovat tyto čitelné údaje:
- název a množství reklamovaného zboží
- šarže a expirace přípravků
- číslo dodacího listu, faktury, účtenky v
den přijetí zásilky nebo nakupu žboži
- řádné zdůvodnění reklamace, návrh řešení
- přesnou adresu, razítko/podpis společnosti nebo fyzické osoby, která objednávala zboží/přípravky
- jméno a podpis odpovědné osoby
- prohlášení odběratele o dodržování podmínek skladování dle pokynů výrobce, kdy bylo zboží v jeho držení
Reklamační protokol zaslaný odběratelem  společně se zbožím musí být opatřen jménem osoby reklamující a jménem osoby, která reklamaci v skladu LL přijímá, těm musí být reklamace osobně doručena. Nemá-li Reklamační protokol výše uvedené náležitosti, vyzve LL telefonicky či písemně odběratele, aby Reklamační protokol nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy byl k tomu vyzván, řádně doplnil. V případě, že odběratel ani v této dodatečné lhůtě Reklamační protokol nedoplní, reklamační nárok zaniká.

6. Omylem objednané zboží může LL převzít zpět pouze v nepoškozených, nepopsaných obalech a bez nalepených etiket. Vrácení je nutné uskutečnit nejpozději do 5. pracovního dne ode dne jeho převzetí odběratelem. Možnost vrácení omylem objednaného zboží s hodnotou vyšší než 10 000 Kč bez DPH je třeba před zasláním zboží zpět LL předem projednat s vedoucím lékárny nebo s reklamačním oddělením LL. V případě, že odběratel zašle omylem objednávku vícekrát, musí neprodleně telefonicky kontaktovat vedoucího lékárny, který se pokusí znásobenou objednávku stornovat. V případě, že dojde k časové prodlevě mezizasláním objednávky a nahlášením vzniklého omylu, nemusí být tato reklamace uznána.

7. Vracet výrobky, u kterých došlo ke změně ceny dodavatele, je odběratel oprávněn pouze za předpokladu, že změna jejich ceny je kompenzována dodavatelem. Vrátit nebo přecenit lze pouze výrobky, které jsou uvedeny v seznamech LL.

8. Přípravky s celkovou dobou použitelnosti stanovenou výrobcem kratší než 3 měsíce je odběratel oprávněn vracet nejpozději však 15 dní před jejím uplynutím, pouze do 2 pracovních dnů po obdržení dodávky a jen po předchozí domluvě s vedoucím lékárny nebo s reklamačním oddělením LL. Reklamace musí být písemná.

9. Při vrácení transferové objednávky nebo její části je tato informace předána příslušnému obchodnímu zástupci firmy, který tuto objednávku zpracoval s tím, že o vrácení omylem objednaného zboží rozhodují odpovědní pracovníci LL neprodleně po prověření této skutečnosti s dodavatelem.

10. 
Toto ustanovení můžete ponechat, pouze pokud se týká doplňků stravy a dalšího sortimentu lékárny, a netýká se registrovaných  léčivých přípravků.
Termolabilní registrované léčivé přípravky byste mohli zasílat odběratelům pouze v tom případě, že by jste měli při jejich převozu zajištěno nepřetržité sledování teploty, se záznamem, a nebo vám léčivé přípravky převážel distributor s validovanými trasami, pro účel udržení požadovaného teplotního režimu. Jinak běžní dopravci nejsou schopni teplotní režim dodržet, a termolabilní registrované léčivé přípravky lékárna odběratelům nezasílá, jsou určeny pouze k osobnímu odběru v lékárně. Což vy máte upraveno také tak, u registrovaného  léčivého přípravkuLacidofil 2x10^9CFU cps.dur.30.A dále, registrované léčivé přípravky, které by se vám vrátily nazpět, jste povinni zlikvidovat, nelze je opětovně použít pro jejich výdej, i kdyby vám kdokoliv ústně nebo písemně dokládal, že dodržel předepsané skladovací podmínky. Vrácené registrované léčivé přípravky jsou považovány za nepoužitelná léčiva a nelze je vrátit do skladových zásob lékárny, ale musí být odstraněny v souladu s ustanoveními § 88 a 89 zákona o léčivech.

11.
Předmětem zásilkového výdeje mohou být pouze léčivé přípravky registrované v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb. (dále jen „zákon o léčivech“), jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není omezen podle ustanovení § 39 odst. 5 zákona o léčivech nebo není vázán na lékařský předpis. Zásilkovým způsobem nelze vydávat připravované léčivé přípravky, léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky nebo prekursory ani léčiva, která mohou být vydávána bez receptu s omezením. Ustanovení o zásilkovém výdeji uvedená v zákoně o léčivech se vztahují výhradně na léčivé přípravky, nikoli např. na potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo jiný sortiment lékárny prodávaný veřejnosti na dálku.

 


12. Přípravky stahované z prodeje je možné vrátit nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění výzvy ke stažení přípravků, pokud není stanoveno jinak.

13. Odběratel je povinen vrátit LL přípravky s dobou použitelnosti, která je pro odběratele nepřijatelná, nejpozději následující pracovní den po jejich převzetí.

14. Možnost vrácení přípravků po skončení doby použitelnosti se vztahuje pouze na přípravky, které byly odběrateli dodány s kratší dobou použitelnosti než 90 dnů od data prodeje. Tyto přípravky je nutné vrátit nejpozději 14 dní po uplynutí doby použitelnosti.

15. Při předávání reklamovaného zboží řidiči je odběratel povinen, nechat si potvrdit příslušný doklad o vrácení zboží (jméno, podpis, SPZ). Pro identifikaci je nutné vyzvat řidiče, aby nalepil na Reklamační protokol štítek s čárovým kódem, čitelně se podepsal a uvedl svůj identifikační kód a datum převzetí.

16. V případě nákupu přípravku s nižší cenou nemůže odběratel uplatňovat reklamaci vad zboží, pro které byla nižší cena sjednána.

17. Odběratel bude písemně vyrozuměn o vyřízení reklamace ze strany LL nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy LL obdrží řádně vyplněný Reklamační protokol.

18. V případě, že reklamace nebude shledána oprávněnou a důvodnou, je odběratel povinen na výzvu LL přijmout reklamované zboží zpět.

19. Způsob vyřízení reklamace určuje LL v míře, v jaké to bude možné, přihlédne ke způsobu vyřízení reklamace navrženému odběratelem v Reklamačním protokolu.

20. Reklamace dodávek privátního sortimentu se řídí dle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

21. Reklamace neodpovídající reklamačnímu řádu nemohou být kladně vyřízeny.

22. Součásti reklamačního řádu je kniha reklamaci.

Tento reklamační řád platí od 1. června 2022